система за товарене Joloda

Системата за товарене Joloda позволява безпроблемното товарене и разтоварване на палети, каси и на други ненасипни товари. Между подовите дъски са монтирани релси, което позволява монтирането на две талежки. Тези талежки могат да се плъзнат под товара, с помощта на придружаващите ги лостове, и след това товара да бъде повдигнат. Това позволява преместването на товара на ръка.

arrow-left settings