Общи условия

 1. Настоящите общи условия са в сила за всички оферти, поръчки, договори и доставки на STAS NV, освен ако страните в писмен вид не са се договорили друго. Същите представляват неразделна част от всеки сключен с клиента договор. Общите условия на клиента изрично се изключват, дори и клиентът да ни е уведомил за тях, след като той е бил уведомен за настоящите условия. Клиентът, който поръчва стоки при нас, декларира, че безусловно е съгласен с настоящите общи условия.
 2. Поръчките при нашите търговски агенти са обвързващи и се считат за приети едва след като бъдат потвърдени от STAS NV. Съдържанието на настоящата поръчка представлява окончателният договор. От нашите цени и предложения не произтичат каквито и да е задължения за нас. Теглото и/или предложенията, посочени в офертите, в потвържденията за поръчки или във фактурите, са само ориентировъчни и не са обвързващи. Всички законови такси и разходи са за сметка на клиента.
 3. Нашите стоки се доставят и одобряват, преди да напуснат нашия склад. Рисковете по време на транспорта за са сметка на получателя, дори и в случаите, в които пратката се изпраща в режим „Франко“. Освен ако страните не са се договорили друго, Всички разходи за транспорт, товарене и разтоварване са за сметка на клиента.
 4. Сроковете за доставка са само ориентировъчни и не са обвързващи, освен ако страните предварително са се договорили в писмен вид, че спазването им е обвързващо за страните. Срокът за доставка започва да тече едва от момента на получаването на пълната поръчка. Същият се удължава в случай че клиентът не изпрати своевременно необходимите за коректното изпълнение на поръчката документи и информация, дори и в случаите, когато такова закъснение не е по вина на клиента. Евентуалното наличие на непреодолима сила или закъснения, които са частично или изцяло по вина на клиента, на трети лица или на нашите подизпълнители, доставчици или превозвачи, дават право на нашия RMA да прекрати изцяло или частично договора или неговото изпълнение, като в такъв случай клиентът няма право на обезщетение. Посоченият срок на доставка в никакъв случай не може да бъде използван като причина за прекратяване или разваляне на договора. Разходите за евентуални допълнителни дейности, възникнали при изработката на стоките, ще бъдат начислени при завършването на поръчката. Клиентът декларира, че е изцяло запознат с всички характеристики и технически спецификации на стоките, които ще получи. Ако клиентът не вземе поръчката си в срок от 48 часа, след като получи уведомление, че същата е налична за получаване, всички допълнителни разходи за съхранението ѝ са за негова сметка. Ако клиентът не вземе поръчката си в срок от 14 дни, след като получи уведомление, че същата е налична за получаване, STAS NV има право да развали договора с клиента. Съхранението на стоките в очакване те да бъдат доставени на клиента (или да бъдат получени от него) е за сметка на клиента.
 5. Получаването на стоките означава, че същите са приети от клиента без видими дефекти. Евентуални оплаквания за видими дефекти трябва да бъдат подадени в писмен вид преди подписването на известието за доставка. След подписването на известието за доставка клиентът няма право на оплаквания за видими дефекти по стоките. В случай, че клиентът откаже да подпише известието за доставка, ще се счита, че стоките са одобрени от него, ако в рамките на 24 часа от доставката клиентът не подаде писмено и обосновано оплакване. В случай на несъвместимост STAS NV има право на избор дали да замени или ремонтира дефектните стоки, като в такъв случай клиентът няма право на каквото и да е обезщетение. Оплаквания за скрити дефекти трябва да бъдат незабавно подавани в писмен вид до STAS NV, като в оплакването ясно се опишат съответните дефекти. Всички претенции във връзка със скрити дефекти се считат за невалидни, ако същите не бъдат подадени в срок от два месеца, считано от момента на установяване на дефекта. Гаранцията покрива ремонта или смяната на дефектните части (по преценка на продавача). Всички разходи за транспорт, манипулации и др. са за сметка на купувача. Евентуални оплаквания от каквото и да е естество (дори и същите да са основателни) не дават право на клиента да прекрати изпълнението на своите задължения по договора със STAS NV.
 6. Независимо от евентуални разпоредби, които ограничават отговорността на страните, нашата отговорност във всички случаи (дори и в случай на разваляне на договора) се ограничава до стойността на дефектните стоки или части. STAS NV в никакъв случай не може да бъде подвеждано под отговорност за косвени щети, като например обезщетение за пропуснати ползи или за щети, нанесени на (трети) лица или предмети, или за евентуални последващи щети. Независимо от горепосоченото, отговорността на STAS NV се ограничава до 3 % от стойността на поръчката в случай на неспазване на срока на доставка и до 10 % – в случай на разваляне на сделката по вина на STAS NV. Нашата отговорност (законова и конвенционална) и нашата гаранция отпадат, ако стоките или части от тях бъдат обработени, преработени или препродадени без наша намеса и без наше одобрение. Стоките не могат да бъдат връщани без нашето предварително писмено съгласие за това. Евентуално съгласие за връщане на стоките от наша страна не означава, че признаваме каквато и да е отговорност. Ако купувачът сам монтира своята конструкция, той носи пълна отговорност за нея и ние не поемаме каквато и да е гаранция за това.
 7. В случай на непреодолима сила (в това число и непреодолима сила, възникнала при нашия доставчик или при който и да е доставчик надолу по веригата), ние не поемаме каквато и да е отговорност и задължения. Клиентът приема, че следните обстоятелства се считат за непреодолима сила: военно положение, пожар, взрив, силен снеговалеж, бури, недостиг на суровини, инциденти, масови или частични стачки, политически събития, които налагат прекъсването на нашето производство, нарушат нашите стокови запаси или ни попречат да изпращаме поръчаните стоки, повреди в машините, „лок аут“ и като цяло всички други обстоятелства, които възпрепятстват нормалното производство.
 8. Всички наши фактури са дължими в брой във Варехем, като не се допускат отстъпки или сравнение на задълженията. Плащането трябва да бъде направено в срок от три дни, считано от датата, на която STAS NV е уведомило клиента, че поръчаните стоки са готови и са на разположение за получаване от клиента, или ако такова уведомление липсва – в срок от три дни, считано от датата на доставката. Евентуални отстъпки са в сила само ако същите са договорени между страните в писмен вид. В случай на просрочено плащане върху дължимата от клиента сума автоматично и без предварително уведомление ще бъде начислена лихва в размер на 12 % годишно. Ако в рамките на десет дни след получаване на уведомлението за просрочено плащане клиентът не заплати дължимата от него сума, ще му бъде начислена допълнителна глоба в размер на 10 %, като размерът на тази глоба е не по-малко от двеста и петдесет (250) евро и не повече от три хиляди (3000) евро. Евентуалното неплащане на определена фактура преди датата на падежа автоматично прави всички дължими суми незабавно изискуеми, независимо от вече договорените между страните условия за плащане. В случай на пълно или частично неплащане, STAS NV си запазва правото да задържи стоката (ако същата се намира в неговите производствени помещения), докато клиентът не предложи гаранции за плащането. Ако разрешим на клиента да заплати с менителница, таксите за осребряването ѝ са за сметка на клиента. Ако разрешим на клиента разсрочено плащане (евентуално чрез менителници за различни периоди), неплащането на която и да е вноска към датата на падежа автоматично прави изискуема цялата дължима сума, без да е необходимо предварително уведомление за това. За да са валидни, евентуални оплаквания във връзка с фактурите, трябва да бъдат подавани в писмен вид с препоръчана поща в рамките на осем (8) дни, считано от датата на издаване на фактурата.
 9. Евентуално прекратяване или анулиране на поръчка или договор от страна или по вина на клиента, ни дава право на обезщетение, чиито минимален размер е 20 % от договорената цена. Ако размерът на това обезщетение е по-висок, ние сме длъжни да докажем размера на реално понесените щети. В такъв случай STAS NV има право без предварително предизвестие, без правна намеса и без да дължи каквото и да е обезщетение, да преустанови всички доставки до клиента и/или да развали всички сключени с клиента договори, като дължимото на STAS NV обезщетение в този случай е в размер на 20 % от договорената цена. Ако размерът на това обезщетение е по-висок, STAS NV е длъжно да докаже размера на реално понесените щети. STAS NV има право незабавно и безпредварително предизвестие да развали сключения с клиента договор, без да дължи каквото и да е обезщетение за това, в случай, че клиентът отказва да изпълни изискването на STAS NV в изпълнение на разпоредбите на член 11 на настоящите общи условия, ако в хода на изпълнението на договора финансовата ситуация на клиента се промени до такава степен, че възникне опасност същият да изпадне в състояние на неплатежоспособност, да загуби гаранциите за исковете си или да бъде обявен в несъстоятелност. Ако STAS NV реши да развали договора съгласно този член от настоящите общи условия , то има право да си възстанови притежанието на доставените на клиента стоки. В такъв случай клиентът ще дължи пълния размер на фактурата, ведно с евентуалните лихви, такси и обезщетения, като от общата сума евентуално ще бъде приспадната реалната стойност на вече върнатите стоки.
 10. Стоките остават наша собственост до окончателното и пълно погасяване на всички задължения на клиента към нас. Клиентът се задължавада не продава и да не предоставя стоките на трети лица, докато същите са наша собственост. В случай, че клиентът не спази тази забрана, той ще дължи обезщетение в размер на 50 % от продажната цена. В такъв случай в сила е правилото за отложено запазване на правото на собственост или запазването на правото на собственост ще е в размер на цената, за която купувачът е продал стоката или размерът на иска, който купувачът предяви в тази връзка. Клиентът заявява, че е запознат с тази клауза за запазване на правото на собственост и декларира съгласието си с нейните разпоредби преди доставката на стоките. Това запазване на правото на собственост в полза на STAS NV не отрича факта, че отговорността за всички рискове за претърпени загуби и/или щети по стоките и/или трети лица, е изцяло за сметка на купувача. Евентуалните авансови плащания остават в полза на STAS NV с цел погасяване на евентуалните загуби от препродажбата на стоките. Даването на неплатени стоки, собственост на STAS NV в залог или като гаранция може да става само с неговото изрично съгласие. В случай, че върху тези стоки бъде наложен запор, клиентът е длъжен възможно най-бързо да уведоми
 11. STAS NV за това. В такъв случай, преди да извърши доставката или да обработи поръчката, STAS NV има право да изисква от купувача авансово плащане или банкова гаранция, което (която) да покрива рисковете по този запор. Ако купувачът не изпълни горепосоченото изискване или не спазва договорените срокове за плащане, STAS NV има право да прекрати всички останали доставки, дори и ако страните изрично са договорили срокове на доставка за съответните стоки. При наличието на горепосочените обстоятелства STAS NV има право на обезщетение за претърпените от него щети вследствие на закъснението на доставката или на неизпълнението на договора. В случай на просрочено плащане или на неизпълнение на изискването за плащане на авансово плащане или предоставянето на банкова гаранция, STAS NV има право незабавно да прекрати договора за покупката, без да дължи каквото и да е обезщетение в тази връзка. В такъв случай купувачът ще дължи на STAS NV обезщетение в размер на най-малко 20 % от договорената цена. Ако размерът на това обезщетение е по-висок, STAS NV е длъжно да докаже размера на реално понесените щети. STAS NV
 12. и клиентът изрично заявяват, че всички настоящи и бъдещи вземания от каквото и да е естество автоматично се компенсират с всички настоящи и бъдещи задължения от каквото и да е естество, които страните имат една към друга, като тази разпоредба влиза в сила в момента на възникването на съответните вземания и задължения, независимо от момента, в който същите станат изискуеми. В случай, че клиентът бъде обявен в несъстоятелност или фалит или ако същият стартира процедура по съдебна реорганизация съгласно закона от 31.01.2009 г. относно непрекъснатостта на дружествата, в момента на обявяването в несъстоятелност или на прекратяването на дружеството на клиента или в момента на стартирането на една от посочените в закона от 31.01.2009 г. процедури, STAS NV има право да компенсира всички свои (изискуеми) вземания от каквото и да е естество с наличните към съответния момент задължения в полза на STAS NV, преди някой от съвместните кредитори на обявеното в несъстоятелност, прекратеното или стартиралото, една от посочените в закона от 31.01.2009 г. процедури, дружество на клиента да предяви своите искове.
 13. Всички сключени със STAS NV договори са съгласно белгийското законодателство. Евентуални спорове между страните попадат под изключителната юрисдикция на Окръжните съдилища на окръг Кортрейк. Евентуалното внасяне на менителница не променя юрисдикцията.

Dealers

Chat

Искаш да получаваш актуална информация за нашите промоции?"

Запиши се