Opći uvjeti

 1. Opći uvjeti u nastavku primijenjuju se beziznimno, osim ako su stranke pisanim putem ugovorile drukčije, i to na sve ponude, narudžbe, ugovore o prodaji i isporuke od strane, u suradnji s ili preko poduzeća STAS NV. One su sastavni dio svakog ugovora koji se sklapa s kupcem. Opći uvjeti kupca izrijekom su isključeni, čak i u slučaju da ih se navede nakon objavljivanja ovih uvjeta. Kupac koji kod nas izvrši narudžbu, bezuvjetno prihvaća važeće opće uvjete.
 2. Nalozi koje zaprimaju naši trgovački partneri postaju obvezujući i prihvaćaju se samo nakon što sam STAS NV za njih izda valjanu potvrdu. Sadržaj te potvrde predstavlja konačan ugovor. Naše cijene i promotivne ponude nisu obvezujuće i s naše strane ne postoje nikakve obveze glede istih. Težina i / ili mjere u ponudama, potvrdama naloga ili fakturama samo su približne i nisu obvezujuće. Sve zakonske pristojbe i nameti na trošak su kupca.
 3. Naša roba isporučuje se i preuzima prije nego napusti naše postrojenje. Rizik tijekom dostave robe preuzima primatelj, čak i ako troškove slanja snosi pošiljatelj. Sve troškove prijevoza, slanja, utovara i istovara snosi kupac, osim ako je pisanim putem usuglašeno drukčije.
 4. Adresiranoj stranci navode se samo okvirni rokovi isporuke koji ne obvezuju, osim ako je pisanim putem unaprijed izričito ugovoreno da je obvezno pridržavati se dogovorenih rokova. Oni započinju teći tek po primitku uredne i u potpunosti potvrđene narudžbe. Rokovi će se u svakom slučaju produljiti u slučaju kašnjenja kod dostavljanja dokumenata i obavijesti, koji su neophodni za uspješno dovršenje narudžbe, čak i kada to kašnjenje ne ovisi o kupcu. Viša sila ili kašnjenja, za koja su u potpunosti ili djelomično odgovorni kupci, treće osobe ili naši kooperanti, distributeri, prijevoznici ili pošiljatelji, daju našoj firmi pravo da u potpunosti ili djelomično odustane od ugovora ili obustavi provedbu ugovorenoga, pri čemu kupac neće imati pravo na naknadu štete. Navedeni rok isporuke ni u kojem se slučaju ne može navesti kao razlog odustanka ili raskida ugovora. Dodatni radovi koji se naručuju tijekom konstruiranja već naručenoga, bit će zaračunati prilikom završne obrade istoga. Kupac izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa svim svojstvima i tehničkim podacima o robi koja se treba isporučiti. Ako kupac ne preuzme robu u roku od 48 sati od poslane obavijesti o tome da je ona spremna za preuzimanje, svi su daljnji troškovi za njezino skladištenje i sl. na njegov vlastiti trošak. Ukoliko se roba ne preuzme u roku od 14 dana od poslane obavijesti o tome da je spremna za preuzimanje, STAS NV zadržava pravo raskida ugovora s kupcem. Za čuvanje robe do trenutka slanja ili njezina preuzimanja, rizik na sebe preuzima kupac.
 5. Preuzimanje robe pokriva vidljive nedostatke kupljene robe. Pritužbe na vidljive nedostatke kupac mora podnijeti u pisanom obliku nakon što odbije potpisati dostavnicu. Nakon što kupac potpiše dostavnicu, više se ne mogu uvažiti pritužbe na vidljive nedostatke. Kad kupac odbije potpisati dostavnicu, kupljena se roba smatra preuzetom, osim ako se u pisanom obliku podnese obrazložena pritužba kupca u roku od 24 sata od trenutka isporuke. U slučaju da isporučena roba nije u skladu s naručenom, STAS NV će prema vlastitom izboru u razumnom roku istu zamijeniti ili popraviti, pri čemu kupac nema pravo na ikakvu dodatnu naknadu štete. Pritužbe na skrivene nedostatke trebaju se odmah pisanim putem prijaviti poduzeću STAS NV, a trebaju sadržavati jasan opis nedostataka. Svaki pravni postupak temeljem skrivenih nedostataka neće biti pravovaljan ukoliko se ne pokrene u roku od dva mjeseca nakon što je nedostatak otkriven. Garancija obuhvaća popravak ili zamjenu manjkavih dijelova, ovisno o izboru prodavača. Sve troškove za prijevoz, radne sate itd. snosi kupac. Pritužbe, makar i osnovane, te koje god vrste bile, ne daju kupcu pravo na prekid daljnje provedbe ijednog ugovora s poduzećem STAS NV.
 6. Ne dovodeći u pitanje primjenu ostalih odredbi koje se tiču ograničenja odgovornosti, naša je odgovornost u svim slučajevima, čak i kod raskida ugovora, uvijek ograničena na maksimalnu vrijednost manjkave robe ili dijelova. STAS NV ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za neizravnu štetu, kao što je naknada zbog gubitaka kao posljedice korištenja, odnosno štete uzrokovane na ljudima ili stvarima ili štete koju su pretrpjele treće osobe, kao ni za ijednu drugu posljedičnu štetu. Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, odgovornost poduzeća STAS NV u slučaju neispoštovanog obvezujućeg roka isporuke ograničena je na maksimalan 3% van de koopsom en bij ontbinding van de koop ten laste van STAS NV beperkt tot maximaal 10% iznos nabavne cijene. Naša odgovornost i (zakonska i općeprihvaćena) jamstva prestaju s trenutkom kada se roba, ili njeni dijelovi, bez našeg sudjelovanja i odobrenja dorađuju, prerađuju ili preprodaju. Roba se ne smije vraćati bez naše prethodne pisane suglasnosti. Naša suglasnost za povrat robe ne podrazumijeva i priznanje naše odgovornosti. Ako nam kupac nametne ili diktira svoju konstrukciju, on preuzima na sebe i svu odgovornost glede istoga, tako da mi nismo obvezni dati ikakvo jamstvo ili vršiti kontrolu.
 7. U slučajevima više sile, također i kod naših distributera ili bivših distributera u lancu, oslobođeni smo svake odgovornosti i obveze. Kupac je suglasan da se viša sila, među ostalim, odnosi i na: ratno stanje, požar, eksplozije, snježne mećave, poplave, nestašicu resursa, nezgode, potpune ili djelomične štrajkove, politička događanja zbog kojih se prekida naša proizvodnja, snabdijevanje ili slanje, kvar na strojevima, lock-out i općenito svi razlozi koji ometaju uobičajen tijek naših radnih aktivnosti.
 8. Sve naše fakture plaćaju se gotovinom, u neto iznosu i bez izraženog popusta ili kompenzacije dugova, u Waregemu, u roku od tri dana nakon što STAS NV obavijesti kupca da je naručena roba gotova i stoji mu na raspolaganju da je preuzme, ili, ako takva pisana obavijest ne postoji, onda prilikom isporuke. Popusti se obračunavaju samo ako su dogovoreni u pisanom obliku. U slučaju da neko dospjelo dugovanje nije pravovremeno podmireno, sukladno zakonu i bez prethodne opomene, zaračunat će se zatezna kamata u visini od 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag, en zal het openstaande bedrag de tiende dag na ingebrekestelling van rechtswege forfaitair verhoogd worden met 10 %, uz minimalni iznos od dvjesto pedeset (250) EUR i maksimalni od tri tisuće (3.000) EUR. Ako faktura nije plaćena één s naznačenim datumom dospijeća, bez odgode će se zatražiti plaćanje svih ostalih dospjelih dugovanja, neovisno o prethodno dogovorenim uvjetima plaćanja. Ako plaćanje u potpunosti ili djelomično nije provedeno, STAS NV će, sukladno zakonskim propisima, imati pravo zadržavanja robe koja će se, dođe li do toga, nalaziti u postrojenjima poduzeća, a sve u svrhu osiguravanja plaćanja od strane kupca. Ako od kupca dobijemo mjenice na naplatu, troškove platnog prometa i diskontnu stopu snosi kupac. U slučaju da kupcu dopustimo da izvrši uplatu u više obroka, a ako se radi o mjenicama s različitim datumima dospijeća, zbog nepodmirivanja mjenice één s datumom njenog dospijeća, bez prethodne će se opomene zatražiti da se odjednom podmiri één cjelokupni nepodmireni iznos. Prigovori na fakturu trebaju se podnijeti prije datuma dospijeća, a unutar osam (8) dana od datuma izdavanja fakture , i to preporučenom poštom uz obrazloženje.
 9. Prilikom svakog odustanka od narudžbe ili ugovora, njihovog otkazivanja ili poništavanja od strane ili za račun kupca zadržavamo pravo potraživanja naknade štete, čiji je propisani minimum utvrđen kao 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. In deze gevallen heeft STAS NV eveneens het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant en dit onverminderd het recht op schadever- goeding voor STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% od ugovorene cijene, a veća potraživanja STAS NV mora dokazati. Poduzeće STAS NV zadržava pravo trenutno raskinuti ugovor s kupcem bez ikakvog pravnog dogovora i bez prethodne opomene, pri čemu ono nije obvezno platiti naknadu štetu u slučaju da kupac odbije postupiti po zahtjevu poduzeća STAS NV primjenom članka 11. ovih Općih uvjeta, a u slučaju da se tijekom provedbe ugovora financijska situacija kupca promijeni toliko da se pojavi sumnja upostojanje nelikvidnosti, mogućnost gubitka jamstava za potraživanje dugovanja ili kada je nad kupcem proveden stečaj. Ako STAS NV sukladno ovom članku navedenih Općih uvjeta izabere raskid ovog Ugovora, zadržava pravo podnijeti zahtjev za povrat isporučene robe. Cjelokupni iznos računa uvećan za kamate, troškove i naknadu štete u tom je slučaju dužan podmiriti kupac, i to po povratu sredstava u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti povučene robe.
 10. Roba ostaje u našem vlasništvu do trenutka konačnog i potpunog podmirivanja svih dugovanja kupca prema poduzeću STAS NV. Kupac se obvezuje da neće prodati robu ili je ustupiti trećim osobama sve dok je ona u našem vlasništvu. U slučaju nepoštivanja ove zabrane zaračunat će se propisana naknada štete u iznosu od 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper resulteert. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard voíoír de levering van de koopwaar. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van STAS NV belet echter niet dat alle risico‰Ûªs van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de koper. De eventueel betaalde voorschotten blijven steeds verworven door STAS NV ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom van STAS NV mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van STAS NV gebeuren. De klant moet elk beslag op zulke goederen binnen de kortste termijn aan STAS NV melden.
 11. STAS NV heeft in alle geval het recht om, alvorens te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de koper, betaling van een voldoende voorschot of een voldoende bankwaarborg tot betaling te eisen. STAS NV is gerechtigd om de resterende leveringen op te schorten als de koper nieít voldoet aan voormelde eis of als de koper de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd, zelfs in het geval uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen. In voormelde omstandigheden heeft STAS NV ook het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van de vertraging in de levering of de niet-uitvoering van de overeenkomst. In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan voldoening van de eis van STAS NV tot betaling van een voldoende voorschot of tot het verlenen van een voldoende bankwaarborg tot betaling koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beeíöindigen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn aan STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% od ugovorene cijene, a veća potraživanja STAS NV mora dokazati.
 12. STAS NV i kupac izrijekom izjavljuju da će se sva potraživanja dugovanja, neovisno o vrsti, sadašnja i buduća, koja postoje s jedne ili druge strane, međusobno automatski kompenzirati svim dugovanjima, neovisno o vrsti, sadašnjima i budućima, koja postoje s jedne ili druge strane, i to u trenutku nastanka predmetnih potraživanja dugovanja i samih dugovanja, neovisno o tome kako se mogu naknaditi. U slučaju stečaja ili prestanka kupca s radom, ili ako kupac zatraži nagodbu ili sudski preustroj u skladu sa Zakonom o kontinuitetu poslovnih subjekata od 31.01.2009. , STAS NV će zadržati pravo da u trenutku proglašenja stečaja, prestanka s radom ili zahtjeva kupca za provedbu één postupaka sukladno Zakonu od 31.01.2009., glede tih zadnjih, još uvijek postojećih potraživanja dugovanja, neovisno o vrsti, koja se mogu ili ne mogu naknaditi, iste kompenzira s dugovanjima koja u tom trenutku još postoje prema poduzeću STAS NV, prvenstveno tako één ili drugom uplatom zajedničkim potražiteljima onoga nad kojim je proveden stečaj, tko je prestao s radom ili predao zahtjev za provedbu postupka sukladno Zakonu od 31.01.2009.
 13. Svi ugovori sklopljeni s poduzećem STAS NV podliježu belgijskim zakonima. U slučaju spora nadležni su isključivo sudovi sudskog okruga Kortrijk. Ponuda isplate mjenice ne mijenja nadležnost.

Dealers

Brochure

Chat

Želite li da vas obavještavamo o novostima i promocijama?"""

Upis