Algemene voorwaarden

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn behoudens schriftelijke overeenkomst tus- sen partijen van toepassing op alle o ertes, bestellingen, overeenkomsten van verkoop en leveringen van, met en door de STAS NV. Zij maken integraal deel uit van elke over- eenkomst die met de klant wordt afgesloten. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze voorwaarden. De klant die bij ons een bestelling plaatst, aanvaardt onvoorwaardelijk de huidige algemene voorwaarden.
 2. De orders ontvangen door onze handelsagenten, zijn slechts bindend en aanvaard na bevestiging door STAS NV zelf. De inhoud van deze bevestiging vormt het de nitief contract. Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van onzentwege. De gewichten en/ of afmetingen in o ertes, orderbevestigingen of facturen zijn slechts benaderend opgegeven en niet bindend. Alle wettelijke taksen en lasten vallen ten laste van de klant.
 3. Onze goederen worden geleverd en aanvaard vóór vertrek uit onze werkhuizen. Ze reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien franco verzonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten laste van de klant.
 4. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven ten titel van aandui- ding en zonder enige verbintenis, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de naleving ervan essentieel bindend is. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige aanvaarde bestelling. Ze worden in ieder geval verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is. Overmacht en vertragingen die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de klant, derden of onze onderaannemers, leveranciers, vervoerders of verzenders, geven aan onze rma het recht op gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of schorsing van de uitvoering ervan, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden voor het bekomen van de verbreking of de ontbinding van de overeenkomst. De supplementaire werken die tijdens de constructie van het materiaal besteld worden, zullen bij de afwerking van het materiaal aangerekend worden. De klant erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische speci caties eigen aan de te leveren goederen. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf de melding van terbeschik- kingstelling in ontvangst genomen heeft, vallen alle verdere kosten voor opslag ed. ten zijnen laste. Worden de goederen niet afgehaald binnen 14 dagen vanaf de melding van terbeschikkingstelling, dan behoudt STAS NV zich het recht voor de overeenkomst met de klant te ontbinden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.
 5. De in ontvangstname van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de leveringsbon door de koper worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard. Bij weigering van de klant tot ondertekenen van de leveringsbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de koper binnen de 24 uur vanaf de levering. In geval van non-conformiteit zal STAS NV naar eigen keuze de gebrekkige koopwaar binnen een redelijke termijn vervangen dan wel herstellen, dit alles zonder recht vanwege de koper op enige bijkomende schadever- goeding. Klachten wegens verborgen gebreken dienen onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht te worden van STAS NV, met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Ie- dere rechtsvordering op grond van verborgen gebreken vervalt als deze niét binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek is ingesteld. De waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar keuze van de verkoper. Alle kosten voor het vervoer, werkuren enz., zijn ten laste van de koper. Klachten, ook al zijn ze gegrond, en van welke aard ook, verscha en de klant niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met de STAS NV op te schorten.
 6. 6Onverminderd de toepassing van andere aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen is onze aansprakelijkheid in alle gevallen, zelfs bij ontbinding, steeds beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige goederen of onderdelen. STAS NV kan in geen geval aan- sprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals vergoeding wegens gebruiksder- ving of schade berokkend aan personen of zaken of schade geleden bij derden, noch voor enige andere gevolgschade. Onverminderd voorgaande is de aansprakelijkheid van STAS NV bij het niet naleven van een bindende leveringstermijn beperkt tot maximaal 3% van de koopsom en bij ontbinding van de koop ten laste van STAS NV beperkt tot maximaal 10% van de koopsom. Onze aansprakelijkheid en (wettelijke en conventionele) waarborgen vervallen van zodra de goederen, of delen ervan, zonder onze tussenkomst en goedkeuring bewerkt of verwerkt zijn, of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Ons akkoord om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van onze aansprakelijkheid in. Indien de koper ons zijn constructie oplegt of voorschrijft, neemt hij zelf alle verantwoorde- lijkheid dienaangaande op zich en zijn wij tot geen enkele waarborg of controle gehouden.
 7. Gevallen van overmacht, ook bij onze leveranciers of bij eerdere leveranciers in de ketting, ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid en verplichting. De klant aanvaardt dat als overmacht o.a. geldt : staat van oorlog, brand, ontplo ngen, zware sneeuwval, overstromingen, schaarste aan grondsto en, ongevallen, totale of gedeeltelijke stakingen, politieke gebeurtenissen waardoor onze fabricatie, bevoorrading of verzending onder- broken worden, breuk aan machines, lock-out en in het algemeen alle redenen die de normale gang onzer bedrijvigheid belemmeren.
 8. Al onze facturen zijn contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar te Waregem, drie dagen nadat STAS NV aan de klant heeft laten weten dat de bestelde goederen afgewerkt zijn en te zijner beschikking staan voor afhaling, of bij gebreke aan dergelijke schriftelijke verwittiging, bij de levering. Kortingen zijn enkel geldig voor zover zij schriftelijk werden overeengekomen. In geval van niet-tijdige betaling van enig verschul- digde som is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag, en zal het openstaande bedrag de tiende dag na ingebrekestelling van rechtswege forfaitair verhoogd worden met 10 %, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) EUR en een maximum van drie duizend (3.000) EUR. Door het niet-betalen van één factuur op de vervaldag, worden alle an- dere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Door gehele of gedeeltelijke niet-betaling beschikt STAS NV van rechtswege over een retentierecht over de koopwaar die zich desgevallend nog in haar werkplaatsen bevindt, dit tot zekerheid van betaling vanwege de klant. Indien wij van de klant wissels ter betaling aanvaarden, zijn de innings- en discontokosten ten laste van de klant. Indien de klant door ons wordt toegelaten te betalen in verschillende schijven, desgevallend door wissels op verschillende vervaldagen, maakt het niet-betalen van één enkele wissel op de vervaldag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele openstaande bedrag in één keer opeisbaar. Klachten met betrekking tot de factuur dienen op stra e van verval binnen de acht (8) dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 9. Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract door of ten laste van de klant geeft ons het recht op schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. In deze gevallen heeft STAS NV eveneens het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant en dit onverminderd het recht op schadever- goeding voor STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de STAS NV te bewijzen. De STAS NV heeft het recht om contracten met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zon- der voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant weigert gevolg te geven aan de eis van STAS NV in toepassing van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de nanciële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuld- vordering of wanneer de klant in staat van faillissement wordt verklaard. Indien STAS NV overeenkomstig dit artikel van deze algemene voorwaarden opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, heeft zij het recht de geleverde koopwaar terug te vorderen. Het volledige factuurbedrag meer rente, kosten en schadebeding blijft alsdan door de klant verschuldigd, weliswaar na creditering voor een bedrag gelijk aan de actuele waarde van de teruggenomen koopwaar.
 10. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat alle schulden van de koper jegens STAS NV de nitief en volledig zullen voldaan zijn. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij onze eigendom blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper resulteert. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de koopwaar. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van STAS NV belet echter niet dat alle risico’s van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de koper. De eventueel betaalde voorschotten blijven steeds verworven door STAS NV ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom van STAS NV mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van STAS NV gebeuren. De klant moet elk beslag op zulke goederen binnen de kortste termijn aan STAS NV melden.
 11. STAS NV heeft in alle geval het recht om, alvorens te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de koper, betaling van een voldoende voorschot of een voldoende bankwaarborg tot betaling te eisen. STAS NV is gerechtigd om de resterende leveringen op te schorten als de koper niét voldoet aan voormelde eis of als de koper de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd, zelfs in het geval uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen. In voormelde omstandigheden heeft STAS NV ook het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van de vertraging in de levering of de niet-uitvoering van de overeenkomst. In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan voldoening van de eis van STAS NV tot betaling van een voldoende voorschot of tot het verlenen van een voldoende bankwaarborg tot betaling koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn aan STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de STAS NV te bewijzen.
 12. STAS NV en de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de klant of indien de klant het minnelijk ak- koord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zal STAS NV het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van STAS NV, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet dd. 31.01.2009 beroepende klant te doen.
 13. Alle overeenkomsten afgesloten met de STAS NV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arron- dissement van Kortrijk bevoegd. Aanbieding van de wissel wijzigt de bevoegdheid niet.

Dealers

Brochure

Chat

Op de hoogte blijven van onze updates en promoties?

Inschrijven