Algemene verkoopsvoorwaarden

STAS: 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn behoudens schriftelijke overeenkomst tussen partijen van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van verkoop en leveringen van, met en door STAS NV. Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de klant wordt afgesloten. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze voorwaarden. De klant die bij ons een bestelling plaatst, aanvaardt onvoorwaardelijk de huidige algemene voorwaarden.

2. De orders ontvangen door onze handelsagenten, zijn slechts bindend en aanvaard na bevestiging door STAS NV zelf. De inhoud van deze bevestiging vormt het definitief contract. Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van onzentwege. De gewichten en/ of afmetingen in offertes, orderbevestigingen of facturen zijn slechts benaderend opgegeven en niet bindend. Alle wettelijke taksen en lasten vallen ten laste van de klant.

3. Onze goederen worden geleverd en aanvaard vóór vertrek uit onze werkhuizen. Ze worden vervoerd op risico van de klant, zelfs indien franco verzonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten laste van de klant.

4. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven ten titel van aanduiding en zonder enige verbintenis, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de naleving ervan bindend is. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige aanvaarde bestelling. Ze worden in ieder geval verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is. Overmacht en vertragingen die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de klant, derden of onze onderaannemers, leveranciers, vervoerders of verzenders, geven aan onze firma het recht op gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of schorsing van de uitvoering ervan, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden om de overeenkomst te verbreken of ontbinden. De supplementaire werken die tijdens de constructie van het materiaal besteld worden, zullen bij de afwerking van het materiaal aangerekend worden. De klant erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische specificaties eigen aan de te leveren goederen. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf de melding van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, vallen alle verdere kosten voor opslag e.d. . Worden de goederen niet afgehaald binnen 14 dagen vanaf de melding van terbeschikkingstelling, dan behoudt STAS NV zich het recht voor de overeenkomst met de klant te ontbinden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

5. De inontvangstneming van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de klant schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de leveringsbon door de klant worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard. Bij weigering van de klant tot ondertekenen van de leveringsbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de klant binnen de 24 uur vanaf de levering. In geval van non-conformiteit zal STAS NV naar eigen keuze de gebrekkige koopwaar binnen een redelijke termijn vervangen dan wel herstellen, dit alles zonder recht vanwege de koper op enige bijkomende schadevergoeding. Klachten wegens verborgen gebreken dienen onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht te worden van STAS NV, met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Iedere rechtsvordering op grond van verborgen gebreken vervalt als deze niét binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek is ingesteld. De waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar keuze van STAS NV. Alle kosten voor het vervoer, werkuren enz., zijn ten laste van de klant. Klachten, ook al zijn ze gegrond, en van welke aard ook, verschaffen de klant niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met STAS NV op te schorten.

6. Onverminderd de toepassing van andere aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen is onze aansprakelijkheid in alle gevallen, zelfs bij ontbinding, steeds beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige goederen of onderdelen. STAS NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals vergoeding wegens gebruiksderving of schade berokkend aan personen of zaken of schade geleden bij derden, noch voor enige andere gevolgschade. Onverminderd voorgaande is de aansprakelijkheid van STAS NV bij het niet naleven van een bindende leveringstermijn beperkt tot maximaal 3% van de koopsom en bij ontbinding van de koop ten laste van STAS NV beperkt tot maximaal 10% van de koopsom. Onze aansprakelijkheid en (wettelijke en conventionele) waarborgen vervallen van zodra de goederen, of delen ervan, zonder onze tussenkomst en goedkeuring bewerkt of verwerkt zijn, of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Ons akkoord om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van onze aansprakelijkheid in. Indien de klant ons zijn constructie oplegt of voorschrijft, neemt hij zelf alle verantwoordelijkheid dienaangaande op zich en is STAS NV tot geen enkele waarborg of controle gehouden.

7.1 De partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen nakomen van hun verplichtingen volgens dit contract, indien dit veroorzaakt werd door een geval van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, ongevallen, arbeidsgeschillen, verstoringen, stakingen of een gebrek aan arbeidskrachten, uitsluiting, embargo, materiaal-, brandstof- of elektriciteitstekorten, brand, overstroming, aardbeving of andere natuurrampen, oorlog of burgerlijke onrust, terrorisme, nalatigheden van de klant, vertragingen bij vervoer of gebrek aan vervoersmogelijkheden, prioriteiten vereist, verzocht of toegekend voor de autoriteiten, wettelijke beperkingen of beperkingen door wettelijke reglementeringen, of andere oorzaken, al dan niet gelijkend op de hierboven opgesomde oorzaken, waarover de verkoper redelijkerwijs geen controle heeft, op voorwaarde dat deze omstandigheden rechtstreeks invloed hebben op de uitvoering van dit contract. In dit geval wordt de periode waarin de contractverplichtingen uitgevoerd moesten worden verlengd met de duur van deze omstandigheden.

7.2 De partij die haar contractverplichtingen niet kan uitvoeren, moet de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de omstandigheden, en in ieder geval niet later dan tien dagen na het begin van de omstandigheden. Indien het geval van overmacht niet gemeld wordt, heeft de partij niet langer het recht om deze omstandigheden in te roepen. Attesten van de respectieve Kamers van Koophandel worden beschouwd als toereikend bewijs van het bestaan en de duur van deze omstandigheden.

7.3 Indien deze omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden duren, heeft elke partij het recht om het volledige contract of een deel ervan te herroepen. In dit geval heeft geen enkele partij recht op een schadevergoeding van de andere partij. In dit geval stemt STAS NV ermee in de klant onmiddellijk de door de klant betaalde bedragen voor dit contract terug te betalen.

7.4 Indien STAS NV door overmacht de uitvoering van een klein deel van het contract uitstelt, heeft de klant het recht om dit gedeelte van het contract te herroepen, zelfs voor de vermelde periode verlopen is.

8. Al onze facturen zijn contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar te Waregem, drie dagen nadat STAS NV aan de klant heeft laten weten dat de bestelde goederen afgewerkt zijn en te zijner beschikking staan voor afhaling, of bij gebreke aan dergelijke schriftelijke verwittiging, bij de levering. Kortingen zijn enkel geldig voor zover zij schriftelijk werden overeengekomen. In geval van niet-tijdige betaling van enig verschuldigde som is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag, en zal het openstaande bedrag de tiende dag na ingebrekestelling van rechtswege forfaitair verhoogd worden met 10 %, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) EUR en een maximum van drieduizend (3.000) EUR. Door het niet-betalen van één factuur op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Door gehele of gedeeltelijke niet-betaling beschikt STAS NV van rechtswege over een retentierecht over de koopwaar die zich desgevallend nog in haar werkplaatsen bevindt, dit tot zekerheid van betaling vanwege de klant. Indien wij van de klant wissels ter betaling aanvaarden, zijn de innings- en discontokosten ten laste van de klant. Indien de klant door ons wordt toegelaten te betalen in verschillende schijven, desgevallend door wissels op verschillende vervaldagen, maakt het niet-betalen van één enkele wissel op de vervaldag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele openstaande bedrag in één keer opeisbaar. Klachten met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

9. Elke verbreking, opzegging of annulering van een bestelling of contract door of ten laste van de klant geeft ons het recht op schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. In deze gevallen heeft STAS NV eveneens het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de STAS NV te bewijzen. STAS NV heeft het recht om contracten met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant weigert gevolg te geven aan de eis van STAS NV in toepassing van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de klant in staat van faillissement wordt verklaard. Indien STAS NV overeenkomstig dit artikel van deze algemene voorwaarden opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, heeft STAS NV het recht de geleverde koopwaar terug te vorderen. In dat geval blijven het volledige factuurbedrag en de rente, kosten en het schadebeding door de klant verschuldigd, weliswaar na creditering voor een bedrag gelijk aan de eigenlijke waarde van de teruggenomen koopwaar.

10. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat alle schulden van de koper jegens STAS NV definitief en volledig zullen voldaan zijn. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij onze eigendom zijn. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper resulteert. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de koopwaar. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van STAS NV belet echter niet dat alle risico’s van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de koper. De eventueel betaalde voorschotten blijven steeds verworven door STAS NV ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom van STAS NV mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van STAS NV gebeuren. De klant moet elk beslag op zulke goederen binnen de kortste termijn aan STAS NV melden.

11. STAS NV heeft in elk geval het recht om, alvorens te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de koper, betaling van een voldoende voorschot of een voldoende bankwaarborg tot betaling te eisen. STAS NV is gerechtigd om de resterende leveringen op te schorten als de koper niét voldoet aan voormelde eis of als de koper de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd, zelfs in het geval uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen. In voormelde omstandigheden heeft STAS NV ook het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van de vertraging in de levering of de niet-uitvoering van de overeenkomst. In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan voldoening van de eis van STAS NV tot betaling van een voldoende voorschot of tot het verlenen van een voldoende bankwaarborg tot betaling koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de STAS NV te bewijzen.

12. STAS NV en de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de klant of indien de klant het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zal STAS NV het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van STAS NV, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet van 31.01.2009 beroepende klant te doen.

13. Alle overeenkomsten afgesloten met de STAS NV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk bevoegd. Aanbieding van de wissel wijzigt de bevoegdheid niet.


ALUTRAILER: 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn behoudens schriftelijke overeenkomst tussen partijen van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van verkoop en leveringen van, met en door ALUTRAILER NV . Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de klant wordt afgesloten. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze voorwaarden. De klant die bij ons een bestelling plaatst, aanvaardt onvoorwaardelijk de huidige algemene voorwaarden.

2. De orders ontvangen door onze handelsagenten, zijn slechts bindend en aanvaard na bevestiging door ALUTRAILER NV zelf. De inhoud van deze bevestiging vormt het definitief contract. Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van onzentwege. De gewichten en/ of afmetingen in offertes, orderbevestigingen of facturen zijn slechts benaderend opgegeven en niet bindend. Alle wettelijke taksen en lasten vallen ten laste van de klant.

3. Onze goederen worden geleverd en aanvaard vóór vertrek uit onze werkhuizen. Ze worden vervoerd op risico van de klant, zelfs indien franco verzonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten laste van de klant.

4. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven ten titel van aanduiding en zonder enige verbintenis, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de naleving ervan bindend is. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige aanvaarde bestelling. Ze worden in ieder geval verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is. Overmacht en vertragingen die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de klant, derden of onze onderaannemers, leveranciers, vervoerders of verzenders, geven aan onze firma het recht op gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of schorsing van de uitvoering ervan, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden om de overeenkomst te verbreken of ontbinden. De supplementaire werken die tijdens de constructie van het materiaal besteld worden, zullen bij de afwerking van het materiaal aangerekend worden. De klant erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische specificaties eigen aan de te leveren goederen. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf de melding van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, vallen alle verdere kosten voor opslag e.d. . Worden de goederen niet afgehaald binnen 14 dagen vanaf de melding van terbeschikkingstelling, dan behoudt ALUTRAILER NV zich het recht voor de overeenkomst met de klant te ontbinden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

5. De inontvangstneming van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de klant schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de leveringsbon door de klant worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard. Bij weigering van de klant tot ondertekenen van de leveringsbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de klant binnen de 24 uur vanaf de levering. In geval van non-conformiteit zal ALUTRAILER NV naar eigen keuze de gebrekkige koopwaar binnen een redelijke termijn vervangen dan wel herstellen, dit alles zonder recht vanwege de koper op enige bijkomende schadevergoeding. Klachten wegens verborgen gebreken dienen onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht te worden van ALUTRAILER NV , met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Iedere rechtsvordering op grond van verborgen gebreken vervalt als deze niét binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek is ingesteld. De waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar keuze van ALUTRAILER NV . Alle kosten voor het vervoer, werkuren enz., zijn ten laste van de klant. Klachten, ook al zijn ze gegrond, en van welke aard ook, verschaffen de klant niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met ALUTRAILER NV op te schorten. 6. Onverminderd de toepassing van andere aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen is onze aansprakelijkheid in alle gevallen, zelfs bij ontbinding, steeds beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige goederen of onderdelen. ALUTRAILER NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals vergoeding wegens gebruiksderving of schade berokkend aan personen of zaken of schade geleden bij derden, noch voor enige andere gevolgschade. Onverminderd voorgaande is de aansprakelijkheid van ALUTRAILER NV bij het niet naleven van een bindende leveringstermijn beperkt tot maximaal 3% van de koopsom en bij ontbinding van de koop ten laste van ALUTRAILER NV beperkt tot maximaal 10% van de koopsom. Onze aansprakelijkheid en (wettelijke en conventionele) waarborgen vervallen van zodra de goederen, of delen ervan, zonder onze tussenkomst en goedkeuring bewerkt of verwerkt zijn, of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Ons akkoord om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van onze aansprakelijkheid in. Indien de klant ons zijn constructie oplegt of voorschrijft, neemt hij zelf alle verantwoordelijkheid dienaangaande op zich en is ALUTRAILER NV tot geen enkele waarborg of controle gehouden.

7.1 De partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen nakomen van hun verplichtingen volgens dit contract, indien dit veroorzaakt werd door een geval van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, ongevallen, arbeidsgeschillen, verstoringen, stakingen of een gebrek aan arbeidskrachten, uitsluiting, embargo, materiaal-, brandstof- of elektriciteitstekorten, brand, overstroming, aardbeving of andere natuurrampen, oorlog of burgerlijke onrust, terrorisme, nalatigheden van de klant, vertragingen bij vervoer of gebrek aan vervoersmogelijkheden, prioriteiten vereist, verzocht of toegekend voor de autoriteiten, wettelijke beperkingen of beperkingen door wettelijke reglementeringen, of andere oorzaken, al dan niet gelijkend op de hierboven opgesomde oorzaken, waarover de verkoper redelijkerwijs geen controle heeft, op voorwaarde dat deze omstandigheden rechtstreeks invloed hebben op de uitvoering van dit contract. In dit geval wordt de periode waarin de contractverplichtingen uitgevoerd moesten worden verlengd met de duur van deze omstandigheden.

7.2 De partij die haar contractverplichtingen niet kan uitvoeren, moet de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de omstandigheden, en in ieder geval niet later dan tien dagen na het begin van de omstandigheden. Indien het geval van overmacht niet gemeld wordt, heeft de partij niet langer het recht om deze omstandigheden in te roepen. Attesten van de respectieve Kamers van Koophandel worden beschouwd als toereikend bewijs van het bestaan en de duur van deze omstandigheden.

7.3 Indien deze omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden duren, heeft elke partij het recht om het volledige contract of een deel ervan te herroepen. In dit geval heeft geen enkele partij recht op een schadevergoeding van de andere partij. In dit geval stemt ALUTRAILER NV ermee in de klant onmiddellijk de door de klant betaalde bedragen voor dit contract terug te betalen.

7.4 Indien ALUTRAILER NV door overmacht de uitvoering van een klein deel van het contract uitstelt, heeft de klant het recht om dit gedeelte van het contract te herroepen, zelfs voor de vermelde periode verlopen is.

8. Al onze facturen zijn contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar te Waregem, drie dagen nadat ALUTRAILER NV aan de klant heeft laten weten dat de bestelde goederen afgewerkt zijn en te zijner beschikking staan voor afhaling, of bij gebreke aan dergelijke schriftelijke verwittiging, bij de levering. Kortingen zijn enkel geldig voor zover zij schriftelijk werden overeengekomen. In geval van niet-tijdige betaling van enig verschuldigde som is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag, en zal het openstaande bedrag de tiende dag na ingebrekestelling van rechtswege forfaitair verhoogd worden met 10 %, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) EUR en een maximum van drieduizend (3.000) EUR. Door het niet-betalen van één factuur op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Door gehele of gedeeltelijke niet-betaling beschikt ALUTRAILER NV van rechtswege over een retentierecht over de koopwaar die zich desgevallend nog in haar werkplaatsen bevindt, dit tot zekerheid van betaling vanwege de klant. Indien wij van de klant wissels ter betaling aanvaarden, zijn de innings- en discontokosten ten laste van de klant. Indien de klant door ons wordt toegelaten te betalen in verschillende schijven, desgevallend door wissels op verschillende vervaldagen, maakt het niet-betalen van één enkele wissel op de vervaldag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele openstaande bedrag in één keer opeisbaar. Klachten met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

9. Elke verbreking, opzegging of annulering van een bestelling of contract door of ten laste van de klant geeft ons het recht op schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. In deze gevallen heeft ALUTRAILER NV eveneens het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor ALUTRAILER NV , waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de ALUTRAILER NV te bewijzen. ALUTRAILER NV heeft het recht om contracten met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant weigert gevolg te geven aan de eis van ALUTRAILER NV in toepassing van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de klant in staat van faillissement wordt verklaard. Indien ALUTRAILER NV overeenkomstig dit artikel van deze algemene voorwaarden opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, heeft ALUTRAILER NV het recht de geleverde koopwaar terug te vorderen. In dat geval blijven het volledige factuurbedrag en de rente, kosten en het schadebeding door de klant verschuldigd, weliswaar na creditering voor een bedrag gelijk aan de eigenlijke waarde van de teruggenomen koopwaar.

10. De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat alle schulden van de koper jegens ALUTRAILER NV definitief en volledig zullen voldaan zijn. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij onze eigendom zijn. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper resulteert. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de koopwaar. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van ALUTRAILER NV belet echter niet dat alle risico’s van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de koper. De eventueel betaalde voorschotten blijven steeds verworven door ALUTRAILER NV ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom van ALUTRAILER NV mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van ALUTRAILER NV gebeuren. De klant moet elk beslag op zulke goederen binnen de kortste termijn aan ALUTRAILER NV melden.

11. ALUTRAILER NV heeft in elk geval het recht om, alvorens te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de koper, betaling van een voldoende voorschot of een voldoende bankwaarborg tot betaling te eisen. ALUTRAILER NV is gerechtigd om de resterende leveringen op te schorten als de koper niét voldoet aan voormelde eis of als de koper de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd, zelfs in het geval uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen. In voormelde omstandigheden heeft ALUTRAILER NV ook het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van de vertraging in de levering of de niet-uitvoering van de overeenkomst. In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan voldoening van de eis van ALUTRAILER NV tot betaling van een voldoende voorschot of tot het verlenen van een voldoende bankwaarborg tot betaling koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan ALUTRAILER NV , waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de ALUTRAILER NV te bewijzen. 12. ALUTRAILER NV en de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de klant of indien de klant het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zal ALUTRAILER NV het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van ALUTRAILER NV , vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet van 31.01.2009 beroepende klant te doen.

13. Alle overeenkomsten afgesloten met de ALUTRAILER NV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk bevoegd. Aanbieding van de wissel wijzigt de bevoegdheid niet.
arrow-left settings