Termeni și condiții

 1. Următorii termenii și condiții fac obiectul unui acord scris - între părți și se aplică tuturor ofertelor, comenzilor și acordurilor de vânzare livrare de către STAS NV. Acestea sunt parte integrantă din fiecare acord- încheiat cu clientul. Termenii și condițiile clientului sunt excluse în mod expres, chiar dacă sunt comunicate după notificarea acestor condiții. Clientul care plasează o comandă acceptă necondiționat termenii și condițiile actuale.
 2. Comenzile primite de către agenții noștri comerciali sunt definitive doar după confirmarea comenzii de către STAS. Conținutul acestei confirmări este contractul definitiv . Prețurile și ofertele noastre sunt oferite gratuit și lipsite de obligații . Greutatea și dimensiune din oferte, din confirmările comenzilor sau din facturi sunt aproximative și nu obligatorii. Toate taxele legale și cheltuielile sunt suportate de client.
 3. Bunurile noastre sunt livrate și acceptate de dvs. înainte ca acestea să părăsească firma noastră. Bunurile sunt expediate pe riscul destinatarului, chiar și în cazul expedierilor gratuite. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, toate costurile aferente transportului: transport, încărcare, descărcare sunt suportate de către client.
 4. Termenii de livrare au titluri indicative și fără obligații, cu excepția cazului în care s-a stabilit în prealabil, în scris că termenul de livrare trebuie respectat. Este aplicabil doar în cazul comenzilor regulate și complete. Se va prelungi în cazul întârzierii documentelor și a informațiilor necesare pentru executarea corecta a comenzii, chiar dacă această întârziere nu se datorează clientului . Forța majoră și întârzierile care sunt parțial sau total imputabile clientului, părților terțe sau a subantreprenorilor noștri, furnizorilor, transportatorilor și expeditorilor, oferă companiei noastre dreptul la rezilierea, totală sau parțială a acordului sau suspendarea punerii sale în aplicare, fără nici un drept de compensare în beneficiu clientului. Termenul de livrare menționat nu poate fi în nici un caz invocat în scopul obținerii încetării sau desfacerii acordului. Lucrările suplimentare din timpul construcției materialului comandat, vor fi percepute în cadrul finisării materialului. Clientul recunoaște că este pe deplin informat cu privire la toate caracteristicile și specificațiile tehnice ale bunurilor care urmează să fie furnizate. În cazul în care clientul nu ridică bunurile în timp de 48 de ore de la notificare, se vor percepe taxe suplimentare pentru depozitare. Dacă bunurile nu sunt ridicate în termen de 14 zile de la data notificării STAS NV își rezervă dreptul de a dizolva acordul cu clientul. Depozitarea bunurilor până la livrarea acestora va fi făcută pe riscul clientului.
 5. Acceptarea bunurilor acoperă defectele vizibile ale mărfii. Reclamațiile datorate defectelor vizibile vor fi menționate în scris făcând rezervări pe nota de livrare. După ce clientul a semnat bonul de livrare nu vor accepta alte reclamații referitoare la defectele vizibile . Refuzul clientului de a semna bonul de livrare este considerat ca bunurile fiind acceptate, cu excepția cazului notificat în scris și refuz motivat de către client în termen de 24 de ore de la livrare. În caz de neconformitate STAS NV are posibilitatea de a înlocui sau repara marfa în timp util fără obligativitatea de a oferi clientului o despăgubire. Reclamațiile privind defectele ascunse trebuie să fie notificate în scris fără întârziere către STAS NV, cu o descriere clară a defectelor. Orice acțiune legală bazată pe defectele ascunse va fi declarată nulă dacă acestea nu au fost notificate în timp de două luni de la descoperirea lor. Garanția acoperă repararea sau înlocuirea defectelor, la alegerea furnizorului. Toate costurile aferente transportului, orelor de lucru etc. sunt suportate de către client. Reclamațiile, chiar dacă aceste sunt fondate și de orice fel, nu oferă clientului dreptul de a suspenda contractul cu STAS NV.
 6. 6 Fără a aduce atingere aplicărilor altor dispoziții de limitare a răspunderii, răspunderea noastă este aplicată în toate cazurile, inclusiv în cazurile de dizolvare limitate întotdeauna la valoarea bunurilor sau a componentelor defecte. STAS NV nu poate- fi trasă la răspundere pentru daune indirecte, cum ar fi despăgubirea pentru pierderile - sau prejudiciile aduse persoanelor sau firmelor, sau a daunelor cauzate de terți sau orice ale daunelor indirecte. Fără a aduce atingere celor mai sus, răspunderea STAS NV pentru respectarea perioadei obligatorii de livrare este limitată de valoarea maximă 3% van de koopsom en bij ontbinding van de koop ten laste van STAS NV beperkt tot maximaal 10% a prețului de achiziție. Răspunderea noastră si garanțiile (legale și convenționale) expiră imediat ce bunurile sau părți ale acestora au fost procesate sau prelucrate fără intervenția și acordul nostru sau când acestea au fost revândute. Bunurile nu pot fi returnate fără acordul nostru prealabil, în scris. Acordul nostru de a returna bunurile nu constituie recunoașterea răspunderii noastre. Dacă cumpărătorul își impune construcția sau prescrie construcția, el însuși își asumă responsabilitatea în această privință. În acest caz, noi nu oferim garanție sau control.
 7. Cazurile de forță majoră, de asemenea, cu furnizorii noștri sau alți furnizori din lanțul colaboratorilor noștri, ne demit de orice responsabilitate și obligație. Clientul acceptă că forța majoră este aplicabilă în caz de: stare de război, foc, explozie, căderi abundente de zăpadă, inundații, deficit de materii prime, accidente, greve, evenimente politice care afectează și întrerupe producția, aprovizionarea sau livrarea, defecțiuni la mașini, blocarea acestora și, în general, toate motivele care afectează demersul normal al firmei noastre.
 8. Toate facturile sunt plătite in localitatea Waregem, în numerar, integral și fără reducere sau fără compensarea altor despăgubiri, în termen de trei zile de la notificarea clientului de către STAS NV cu privire la finalizarea si disponibilitatea comenzii. În absența unei astfel de notificări, plata se va face la livrarea produselor. Reducerile sunt valabile doar dacă acestea au fost convenite în scris. Dacă plata unei sume datorate nu se face la timp se va aplica o penalizare fără notificare prealabilă și cu o limită de referință 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag, en zal het openstaande bedrag de tiende dag na ingebrekestelling van rechtswege forfaitair verhoogd worden met 10 %, între minimum două sute cincizeci (250) EURO și maximum trei mii (3.000) EUR. Prin neplata la termen a unei facturi se va impune ca toate celelalte sume datorate să se plătească imediat, indiferent de condițiile de plată acceptate anterior. Prin neplata totală sau parțială, STAS NV are dreptul de a păstra marfa aflată în depozitele sale, până la efectuarea plății de către client. În cazul în care se acceptă bunuri contra plata facturii, colectarea și costurile administrative vor fi suportate de către client. În cazul în care clientului îi este permis să plătească în rate, în diferite termene neplata la timp a ratei fără a cere o notificare prealabilă, obliga clientul la plata întregii sume datorate. Reclamațiile referitoare la factură trebuie să fie făcute în scris și motivate, în termen de opt (8) zile de la data facturării .
 9. Orice încălcare, reziliere sau anularea unei comenzi sau a unui contract de către client ne oferă dreptul la despăgubire forfetară de 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. In deze gevallen heeft STAS NV eveneens het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant en dit onverminderd het recht op schadever- goeding voor STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% din valoarea prețului convenit și este posibil în cazul în care STAS NV poate dovedi acest lucru. STAS NV are dreptul de dizolvare imediată a contractele cu clienții fără intervenție juridică și fără notificarea în prealabil a neîndeplinirii obligațiilor fără obligația de despăgubire în cazul în care refuză să pună în aplicare cerința firmei STAS NV. În conformitate cu articolul 11 din termenii și condițiile generale prezente, atunci când în timpul executării contractului situația financiară a clientului se modifică astfel încât apare teama de insolvență, de pierdere a garanțiilor pentru creanță sau când clientul este declarat în stare de faliment. Dacă STAS NV alege, în conformitate cu acest articol din termenii și condițiile generale prezente să dizolve contractul acesta are dreptul la recuperarea bunurilor livrate. Valoarea integrală a facturii la care se adaugă dobânda, costurile și daunele rămân să fie plătite de către client după creditarea sumei care este egală cu valoarea curentă a bunurilor recuperate.
 10. Bunurile rămân în proprietatea noastră până la momentul în care toată datoria cumpărătorului este plătită față de STAS NV. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze bunurile prin vânzarea acestora unor terți, atâta timp cât acestea rămân proprietatea noastră . În caz de nerespectarea acestei condiții, se va percepe clientului o taxă forfetară în valoare de 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper resulteert. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vo?o?r de levering van de koopwaar. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van STAS NV belet echter niet dat alle risico�s van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de koper. De eventueel betaalde voorschotten blijven steeds verworven door STAS NV ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom van STAS NV mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van STAS NV gebeuren. De klant moet elk beslag op zulke goederen binnen de kortste termijn aan STAS NV melden.
 11. STAS NV heeft in alle geval het recht om, alvorens te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de koper, betaling van een voldoende voorschot of een voldoende bankwaarborg tot betaling te eisen. STAS NV is gerechtigd om de resterende leveringen op te schorten als de koper nie?t voldoet aan voormelde eis of als de koper de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd, zelfs in het geval uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen. In voormelde omstandigheden heeft STAS NV ook het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van de vertraging in de levering of de niet-uitvoering van de overeenkomst. In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan voldoening van de eis van STAS NV tot betaling van een voldoende voorschot of tot het verlenen van een voldoende bankwaarborg tot betaling koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te bee?indigen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn aan STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% din valoarea prețului convenit conform STAS NV.
 12. STAS NV și clientul declară în mod explicit că toate creanțele de orice fel prezente și viitoare pe care le datorează unul celuilalt, se compensează automat între ele cu datoriile reciproce la momentul creării creanțelor și datoriilor indiferent de rentabilitatea acestora. În cazul falimentului sau a dizolvării clientului sau în cazul în care clientul solicită acordul amiabil sau reorganizarea juridică, în conformitate cu Legea din 31.01.2009 privind continuitatea societăților, STAS NV are dreptul de a revendica în momentul falimentului, dizolvarea sau aplicarea clientului a uneia dintre procedurile din Legea din 31.01.2009, în detrimentul celei din urmă, încă existentă, datoriile de orice tip pentru a compensa datoriile existente la acel moment în beneficiul firmei STAS NV, înaintea oricărei plăți efectuate către creditorii debitorului în faliment dizolvat sau a unui client care face apel la legea din 31.01.2009.
 13. Toate contractele încheiate cu STAS NV fac obiectul legislației belgiene. . Curtea de Justiție din Kortijk este autorizată pentru orice litigiu. Oferirea cambiei nu modifică autoritatea.

Dealers

Brochure

Chat

Doriți să fiți la curent cu noutățile și promoțiile noastre?"""

Abonează-te