Privacyverklaring

PRIVACY

Instemming met de algemene voorwaarden

Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de website betreffen aandachtig te lezen.

Wij vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te raadplegen of er welk gebruik dan ook van te maken. De toegang tot deze site www.stas.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken. Deze website "www.stas.be" wordt geëxploiteerd door de Stas NV, Flanders Fieldweg 45, 8790 Waregem, BE 0430.995.942.
 

Intellectuele Eigendom

Al het materiaal dat zich op de site bevindt, is de intellectuele eigendom van Stas NV. Dit materiaal mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het online te kunnen lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier. Nauwkeurigheid van informatie Stas NV zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of schade die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de site. Stas NV behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen zonder de gebruiker vooraf te verwittigen.
 

Auteursrechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties, … weergegeven op de site van Stas NV evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Stas NV en/of gebruikt Stas NV onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten. Alleen de elektronische kopie voor privégebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Stas NV toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen ter zake.
 

Gebruik van de site en haar inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Stas NV kan bezoedelen. Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is. De gebruiker stemt ermee in om Stas NV te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van Stas NV.

 

PRIVACY POLICY

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

STAS nv hecht het grootse belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.stas.be (hierna genoemd de “Website”).

U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.
STAS nv wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die STAS nv verzamelt, alsook over de wijze waarop STAS nv deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van STAS nv.
 

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

STAS nv kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van STAS nv

STAS nv verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal STAS nv, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat STAS nv toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookiepolicy.
 

Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de transportwereld;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische doeleinden;

   

Toestemming voor de verwerking

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door STAS nv. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u STAS nv de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door STAS nv hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: sales@stas.be
 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

STAS nv zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door STAS nv en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat STAS nv in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat STAS nv uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer STAS nv hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal STAS nv uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Bij het versturen van formulieren op de website wordt uw IP-adres met Google gedeeld.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart STAS nv uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw rechten

 • Recht op informatie: Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met sales@stas.be;
 • Recht op toegang: Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die STAS nv mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om STAS nv te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van STAS nv.

Beveiliging persoonsgegevens

STAS nv verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

STAS nv zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
 

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

STAS nv garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Update Privacy Verklaring

STAS nv kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.
Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.
 

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is STAS nv verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.
 

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop STAS nv uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: sales@stas.be
 • Via post: Eugène Bekaertlaan 24, 8790 Waregem
 • Via telefoon: +32(0) 56 60 01 91

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop STAS nv uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.
Versie Privacy Verklaring: 13/01/2021


COOKIE POLICY

1. Algemeen

STAS nv (hierna genoemd “STAS nv”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.stas.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die STAS nv haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

STAS nv is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.


2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt STAS nv u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

• De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

• Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.

• Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

• Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. STAS nv maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om STAS nv te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt STAS nv zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

• Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft STAS nv haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt STAS nv gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die STAS nv gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en STAS nv controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.


3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabellen hieronder bevatten een opsomming van de cookies die STAS nv desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Necessary cookies

(Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. )

Cookie name

purpose

AWSALBCORS

Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.

laravel_session

This cookie is used internally by the website’s owners, when uploading or renewing website content.

rc::a

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of the website.

rc::b

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

rc::c

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

XSRF-TOKEN

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the

security of the website and visitor.

 

Statistics cookies

(Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.)

_ga

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat

Used by Google Analytics to throttle request rate

_gid

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_hjAbsoluteSessionInProgress

 

This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done

by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.

_hjFirstSeen

This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.

_hjid

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical

purposes.

_hjIncludedInPageviewSample

Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.

_hjIncludedInSessionSample

Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.

_hjRecordingLastActivity

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical

purposes.

_hjTLDTest

Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.

e.gif

Used to distinguish between different users coming from the same IP-address.

hjViewportId

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

referrer

Stores data on which websites the user has visited.

 

Marketing cookies

(Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.)

__zlcmid

Preserves users states across page requests.

_fbp

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party

advertisers.

_gcl_au

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

_GRECAPTCHA

Unclassified

_hjRecordingEnabled

This cookie is used to identify the visitor and optimize ad-relevance by collecting visitor data from multiple websites – this exchange of visitor data is normally provided by a third-party data centre or ad-exchange.

ads/ga-audiences

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the

visitor's online behaviour across websites.

fr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

IDE

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking

one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

nQ_cookieId

Sets a unique ID for a specific visitor. This ID can be used to recognize the visitor upon re-entry and implement any preference choices made. The cookie also allows the website to track the visitor on multiple websites for marketing purposes.

nQ_userVisitId

Sets a unique ID for a specific visitor. This ID can be used to recognize the visitor upon re-entry and implement any preference choices made. The cookie also allows the website to track the visitor on multiple websites for marketing purposes.

pagead/1p-user-list/#

Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects h ow the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.

RUL

Used by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed - This is

done to make their marketing efforts more efficient.

test_cookie

Used to check if the user's browser supports cookies.

tr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

zte#

Saves a Zopim Live Chat ID that recognises a device between visits during a chat session.

 

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet her ingeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens STAS nv

STAS nv
Eugène Bekaertlaan 24, 8790 Waregem

arrow-left settings