Privacyverklaring

PRIVACY

Instemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Gelieve de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) die het gebruik van de website betreffen aandachtig te lezen.

Wij vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te raadplegen of er welk gebruik dan ook van te maken. De toegang tot deze site www.stas.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken. Deze website "www.stas.be" wordt geëxploiteerd door de Stas NV, Flanders Fieldweg 45, 8790 Waregem, BE 0430.995.942.

Intellectuele Eigendom

Al het materiaal dat zich op de website bevindt, is de intellectuele eigendom van Stas NV. Dit materiaal mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het online te kunnen lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier. Met betrekking tot de nauwkeurigheid van informatie zal Stas NV zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of schade die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de website. Stas NV behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze website om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen zonder de gebruiker vooraf te verwittigen.

Auteursrechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties, … weergegeven op de website van Stas NV evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Stas NV en/of gebruikt door Stas NV onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten. Alleen de elektronische kopie voor privégebruik van het geheel of een deel van de website of van de samenstellende delen ervan wordt door Stas NV toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de website conform is met de wetten en reglementen ter zake.

Gebruik van de site en haar inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in en op deze website te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze website geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de website kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze website geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Stas NV kan bezoedelen. Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de website via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend of anderszins laakbaar is. De gebruiker stemt ermee in om Stas NV te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van Stas NV.

PRIVACYVERKLARING

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

STAS NV, met zetel te Flanders Fieldweg 45, 8790 Waregem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0430.995.942 (hierna “Stas NV”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of afgeleiden), hecht het grootse belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze Privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.stas.be (hierna genoemd de “Website”).

U kan onze Website bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.
STAS NV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) en (ii) de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die STAS NV verzamelt, alsook over de wijze waarop STAS NV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van STAS NV (terug te vinden na het einde van deze Privacyverklaring).

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

STAS NV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van STAS NV

Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • Om de overeenkomst die u met ons sloot uit te voeren;
 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de transportwereld;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische doeleinden;
 • Etc.

Toestemming voor de verwerking

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze Website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door STAS NV. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u STAS NV de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door STAS NV hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: sales@stas.be

Uitvoering van de overeenkomst

 

Wanneer u uw persoonsgegevens deelt met Stas NV indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Stas NV of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, wordt de verwerking gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst. De uitvoering van de overeenkomst omvat onder andere (zonder hiertoe beperkt te zijn) het uitvoeren van de opdracht en de facturatie.

Stas NV kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • De (efficiënte) uitvoering van de overeenkomst;
 • Het aanbieden van klantenservice;
 • Klantenbeheer en facturatie voor onze goederen en diensten;
 • Enige andere noodzakelijke activiteit in het kader van de contractuele relatie die Stas NV met u heeft.

Gerechtvaardigd belang

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stas NV of van een derde, is de verwerking gebaseerd op dit gerechtvaardigd belang, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder doorwegen.

Noodzakelijk voor een wettelijke verplichting

In het kader van onze activiteiten kan het zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van de boekhouding, in verband met het voorkomen, opvolgen en bestrijden van criminele gedragingen, misdrijven, fraude en witwas activiteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van een wettelijke verplichting worden meegedeeld met overheidsinstanties, toezichthoudende autoriteiten en/of gerechtelijke onderzoeksinstanties al dan niet op hun uitdrukkelijk verzoek.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

STAS NV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door STAS NV en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat STAS NV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, zoals leveranciers, producenten, dealers, etc., is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat STAS NV uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer STAS NV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal STAS NV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Bij het versturen van formulieren op de Website wordt uw IP-adres met Google gedeeld.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart STAS NV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘doel van de verwerking’.

Uw rechten

 • Recht op informatie: Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met sales@stas.be;
 • Recht op inzage: Gebruikers hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die STAS NV mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing en schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om STAS NV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van STAS NV;
 • Recht op het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
 •       Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  

        Tel: +32 (0)2 274 48 00

        Fax: +32 (0)2 274 48 35

  Mail: contact@apd-gba.be

Beveiliging persoonsgegevens

STAS NV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

STAS NV zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

STAS NV garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER).

Update Privacyverklaring

STAS NV kan op elk gewenst moment de Privacyverklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.
Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacyverklaring terug te vinden.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is STAS NV verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Indien u gebruik maakt van de sociale media plug-ins op onze Website (zoals Instagram, Facebook, etc.) of andere kanalen, aanvaardt u dat de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende sociale media van toepassing zijn en aanvaardt u dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door die sociale media.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop STAS NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: sales@stas.be
 • Via post: Eugène Bekaertlaan 24, 8790 Waregem
 • Via telefoon: +32(0) 56 60 01 91

Versie Privacy Verklaring: 15/05/2023

Cookies

 

Contactgegevens STAS nv

STAS nv
Eugène Bekaertlaan 24, 8790 Waregem