Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, tussen partijen van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van verkoop en leveringen van, met en door KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS NV (hierna “STAS NV”). Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de klant wordt afgesloten en gelden onverminderd enige andere voorwaarden (zoals, onder meer, de garantievoorwaarden van toepassing op de goederen) die tussen STAS NV en de klant worden overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, erkent hij ervan voorafgaandelijk effectief kennis te hebben genomen, en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

 1. Orders

2.1 Enige ontvangen orders (rechtstreeks of ontvangen via (handels)tussenpersonen van STAS NV), zijn slechts geldig en binden STAS NV voor zover deze door STAS NV zelf schriftelijk werden bevestigd. De inhoud van deze bevestiging vormt de definitieve verkoopovereenkomst. De gewichten en/of afmetingen van goederen vermeld in offertes, orderbevestigingen of facturen zijn slechts bij benadering opgegeven en binden STAS NV niet.

2.2 Orders worden gefactureerd tegen de prijzen zoals vermeld in de verkoopovereenkomst. Alle eventuele wettelijke taksen en lasten zijn steeds ten laste van de klant.

2.3 STAS NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst met de klant, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijzen van grondstoffen, energie, arbeid en enige andere heffing van overheidswege) een aantoonbare stijging ondergaan van ten minste 10%, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. STAS NV zal de nieuwe prijs schriftelijk of per e-mail ter kennis brengen van de klant. [Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde aan de overeenkomst te stellen. Indien STAS NV deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk 15 dagen na de kennisgeving van de nieuwe prijs, wordt de klant geacht de nieuwe prijs te aanvaarden.

 1. Levering en risico

3.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden enige goederen door STAS NV geleverd overeenkomstig Incoterms® 2020 Ex Works (aangeduide magazijn van STAS NV).

3.2 De meegedeelde leveringstermijnen, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en slechts bij benadering opgegeven en zijn niet bindend, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen dat de naleving ervan bindend is. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledig aanvaarde bestelling. Enige leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd in geval van overmacht (zoals omschreven in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden) of in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de bestelling door STAS NV, zelfs indien deze vertraging in de toezending niet aan de klant te wijten is. Niet-nakoming van de opgegeven leveringstermijn kan in geen geval worden ingeroepen door de klant om de overeenkomst te verbreken of ontbinden.

3.3 In geval van beperkte beschikbaarheid van sommige of alle grondstoffen of onderdelen die STAS NV nodig heeft voor de productie van haar goederen heeft STAS NV het recht haar beschikbare voorraad of goederen onder haar klanten te verdelen volgens een maatstaf die zij billijk acht en heeft zij het recht orders dienovereenkomstig te aanvaarden en uit te voeren.

3.4 Enige bijkomende werken die tijdens de constructie van de goederen worden besteld, zullen bij de afwerking van de goederen worden aangerekend. De klant erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische specificaties eigen aan de te leveren goederen. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur, te rekenen vanaf de melding van terbeschikkingstelling van de goederen, in ontvangst heeft genomen, vallen alle verdere kosten voor opslag e.d. ten laste van de klant. Worden de goederen niet afgehaald binnen 14 dagen vanaf de melding van terbeschikkingstelling, dan behoudt STAS NV zich het recht voor de overeenkomst met de klant te ontbinden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

 1. Niet-conformiteit en (zichtbare) gebreken

4.1 De inontvangstneming van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de goederen. Klachten wegens zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit zullen door de klant schriftelijk moeten worden geformuleerd door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de leveringsbon door de klant worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard. Bij weigering van de klant tot ondertekenen van de leveringsbon worden de goederen geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de klant binnen de 24 uur vanaf de levering. In geval van niet-conformiteit zal STAS NV naar eigen keuze de gebrekkige goederen binnen een redelijke termijn vervangen dan wel herstellen, dit alles zonder recht vanwege de klant op enige (bijkomende) schadevergoeding.

4.2 Onverminderd de toepassing van de garantievoorwaarden met betrekking tot het betreffende goed en de daarin bepaalde voorwaarden, dienen klachten wegens verborgen gebreken onverwijld schriftelijk ter kennis te worden gebracht van STAS NV, met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Iedere rechtsvordering op grond van verborgen gebreken vervalt als deze niét binnen een termijn van twee weken na de ontdekking van het gebrek is ingesteld. De waarborg behelst het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar keuze van STAS NV. Alle kosten voor het vervoer, werkuren enz., zijn ten laste van de klant. Klachten, ook al zijn ze gegrond, en van welke aard ook, verschaffen de klant niet het recht de verdere uitvoering van enige overeenkomst met STAS NV op te schorten.

 1. Aansprakelijkheid

Onverminderd de toepassing van andere aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen is de aansprakelijkheid van STAS NV in alle gevallen, zelfs bij ontbinding, steeds beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige goederen of onderdelen. STAS NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige (vorm van) indirecte schade, zoals vergoeding wegens gebruiksderving of schade berokkend aan personen of zaken of schade geleden bij derden, noch voor enige andere gevolgschade. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van STAS NV bij het niet naleven van een bindende leveringstermijn beperkt tot maximaal 3% van de koopsom en bij ontbinding van de koop ten laste van STAS NV beperkt tot maximaal 10% van de koopsom. De aansprakelijkheid in hoofde van, en (wettelijke en conventionele) waarborgen van, STAS NV vervallen van zodra de goederen, of delen ervan, zonder haar tussenkomst en goedkeuring zijn bewerkt of verwerkt of werden doorverkocht. De goederen mogen niet worden teruggezonden zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van STAS NV. Een akkoord om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van haar aansprakelijkheid in. Indien de klant STAS NV een bepaalde constructie oplegt of voorschrijft, is de klant daarvoor zelf als enige verantwoordelijk en is STAS NV tot geen enkele waarborg of controle gehouden.

 1. Overmacht/gewijzigde omstandigheden

6.1 STAS NV is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan een situatie van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, (exploitatie)ongevallen, arbeidsgeschillen, verstoringen, stakingen of een gebrek aan arbeidskrachten, uitsluiting, embargo, machinebreuk, materiaal-, brandstof-, grondstof- of elektriciteits-/energietekorten, brand, overstroming, aardbeving of andere natuurrampen, oorlog of burgerlijke onrust, terrorisme of terreurdreigingen, epidemieën en/of pandemieën (met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen), prioriteiten vereist, verzocht of toegekend voor de autoriteiten, wettelijke beperkingen of beperkingen door wettelijke reglementeringen, overmacht in hoofde van een leverancier of onderaannemer en fouten of vertragingen te wijten aan derden, of andere oorzaken, al dan niet gelijkend op de hierboven opgesomde oorzaken. STAS NV is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. In dergelijk geval heeft STAS NV het recht om de uitvoering van haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te schorsen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant. In ieder geval wordt de periode waarin STAS NV haar contractuele verplichtingen dient uit te voeren, verlengd met de duur van deze omstandigheden.

6.2 Indien STAS NV haar contractuele verplichtingen niet langer kan uitvoeren, zal zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na het begin van de omstandigheden die aan de basis liggen van deze niet-nakoming.

6.3 Indien de situatie van overmacht langer dan 3 maanden duurt, heeft de klant het recht om de volledige overeenkomst of een deel daarvan te herroepen. In dit geval heeft geen enkele partij recht op enige schadevergoeding van de andere partij. In dergelijk geval stemt STAS NV ermee in de klant onmiddellijk de door de hem reeds betaalde bedragen in het kader van de overeenkomst terug te betalen.

6.4 Ingeval een wijziging van de economische omstandigheden (die redelijkerwijs niet kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst) tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor STAS NV een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, kan STAS NV, na kennisgeving aan de klant, eisen dat de partijen bijeenkomen en te goeder trouw onderhandelen met het oog op een billijke herziening van de overeenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat STAS NV geen buitensporige schade lijdt en/of het evenwicht wordt hersteld. Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen een termijn van 90 dagen na deze kennisgeving, kan STAS NV de overeenkomst opzeggen, mits een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen per aangetekende brief aan de andere partij, zonder schadeloosstelling.

 1. Betaling

Alle facturen zijn contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar te Waregem, drie dagen nadat STAS NV aan de klant heeft laten weten dat de bestelde goederen afgewerkt zijn en te zijner beschikking staan voor afhaling, of bij gebreke aan dergelijke schriftelijke verwittiging, bij de levering. Kortingen zijn enkel geldig voor zover zij schriftelijk werden overeengekomen. In geval van niet-tijdige betaling van enig verschuldigde som is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag, en zal het openstaande bedrag de tiende dag na ingebrekestelling van rechtswege forfaitair verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 3.000 EUR. Door het niet-betalen van één factuur op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Door gehele of gedeeltelijke niet-betaling beschikt STAS NV van rechtswege over een retentierecht over de goederen die zich desgevallend nog in haar werkplaatsen bevindt, dit tot zekerheid van betaling vanwege de klant. Indien STAS NV van de klant wissels ter betaling aanvaardt, zijn de innings- en discontokosten ten laste van de klant. Indien de klant door STAS NV daarenboven wordt toegelaten te betalen in verschillende schijven, desgevallend door wissels op verschillende vervaldagen, maakt het niet-betalen van één enkele wissel op de vervaldag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele openstaande bedrag in één keer opeisbaar. Klachten met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

 1. Voorschot en laattijdige betaling

8.1 STAS NV heeft in elk geval het recht om, alvorens de goederen te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de klant, betaling van een voorschot of een bankwaarborg tot betaling te eisen. STAS NV is gerechtigd om de resterende leveringen op te schorten als de klant niét voldoet aan voormelde eis of als de klant de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd, zelfs in het geval uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zou zijn overeengekomen tussen partijen. In voormelde omstandigheden heeft STAS NV ook het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft geleden ten gevolge van de vertraging in de levering of de niet-uitvoering van de overeenkomst.

8.2 In geval van laattijdige betaling of bij gebreke aan voldoening van de eis van STAS NV tot betaling van het voorschot of tot het verlenen van de bankwaarborg tot betaling is STAS NV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen, zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is aan de klant. In dergelijk geval zal de klant evenwel een schadevergoeding verschuldigd zijn aan STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs van de goederen, het meer gevorderde door de STAS NV te bewijzen.

 1. Verbreking, opzegging en ontbinding

9.1 Elke verbreking, opzegging of annulering van een bestelling of overeenkomst door of ten laste van de klant geeft STAS NV het recht op schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door STAS NV te bewijzen. In deze gevallen heeft STAS NV eveneens het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane overeenkomsten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de klant en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor STAS NV, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door STAS NV te bewijzen.

9.2 STAS NV heeft het recht om overeenkomsten met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant weigert gevolg te geven aan de eis van STAS NV in toepassing van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, dan wel indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de klant zich in staat van faillissement bevindt.

9.3 Indien STAS NV overeenkomstig dit artikel 9 van deze algemene voorwaarden opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, heeft STAS NV het recht de geleverde goederen terug te vorderen. In dat geval blijven het volledige factuurbedrag en de rente, kosten en het schadebeding door de klant verschuldigd, weliswaar na creditering voor een bedrag gelijk aan de eigenlijke waarde van de teruggenomen goederen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven de eigendom van STAS NV tot op het ogenblik dat alle schulden van de klant jegens STAS NV definitief en volledig voldaan zijn. De klant verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij de eigendom zijn van STAS NV. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn. In voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de klant de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de klant resulteert. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de goederen. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van STAS NV belet echter niet dat alle risico’s van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de klant vanaf het ogenblik van levering van de goederen. De eventueel betaalde voorschotten door de klant blijven steeds verworven door STAS NV ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop van de goederen. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom van STAS NV is slechts toegelaten na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STAS NV. De klant dient elk(e vorm van) beslag op dergelijke goederen onverwijld aan STAS NV te melden.

 1. Schuldvergelijking

STAS NV en de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch worden gecompenseerd met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de klant of indien de klant de procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, zal STAS NV het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van STAS NV, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de procedure van gerechtelijke reorganisatie beroepende klant te doen.

 1. Deelbaarheid

Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel enige andere voorwaarden (zoals, onder meer, garantievoorwaarden) nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten afgesloten met STAS NV zijn onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Aanbieding van de wissel wijzigt de bevoegdheid niet.